گالری کویر و بیابان

می توان گفت کویر و بیابان ها با گستردگی حدود یک سوم از مساحت ایران، بخش جداناشدنی بافت طبیعی و میراث گران بهای آن می باشند. بیابان ها همان کف دریاهای قدیمی هستند که امروز آبی ندارند و تالاب ها و دریاچه های نمک امروزی میراث باقی مانده همان دریاهای کهن می باشند. ریگستان ها و کلوت ها که از وزش بادها بوجود آمده اند، از کارونسراها و قلعه های کهن گرفته تا تمدن های باستانی حاشیه کویر و در نقاطی حتی کوهستان های منفرد برآمده در قلب بیابان ها... هرکدام شگفتی خاص خود را دارند.
​​​​​​​در این گالری به مشاهده کویر ها و بیابان های ایران خواهید رفت.