گالری کوهستان البرز

ابرها در دل او می رویند، رود ها بر دامنش جاری می شوند، سنگ ها و گیاهان همچون حجابی رویش را می پوشانند، نفیر بادها از سال های صبوری اش می گویند، دره ها و غار ها رازهای نهانش را به دوش می کشند، جاندارانش در آن جای می گیرند و قله های منفرد و سالخورده اش راویان ناگفته ها، نادیده ها و ناشنیده هایی هستند که با اهلش سخن می گویند.
آری، سرزمین کوهستانی من، البرز.