گالری کوشش ها

کوه، ارتفاع بلند، سرمای سخت، باد تند، کم خوابی، گرسنگی و ترس و بسیاری از موارد دیگر از این تجربه های غریب در کنار هم، آنچنان شوری در آدمی می آفریند که با تحمل تمامی آن دشواری ها به دیدار عظیم ترین موجود پیرامون خویش برود و از آن، دریافت هایی حاصل کند. برای ثبت هرکدام از تصاویری که در گالری ها مشاهده می کنید، تلاش ها و مرارت های بسیار صرف شده که در این گالری به پشت صحنه برخی از آنها خواهیم پرداخت.​​​​​​​