فصل یک - قسمت چهار

در این قسمت پس از بازگشت از جاده زمستانی مازیچال وارد جنگل عباس آباد شده و طبیعت زمستانی این جاده نمایش داده می شود و در ادامه، گروه به  پارک جنگلی سیسنگان رسیده و شب را در آن اتراق می کند، ادامه مسیر به سمت جاده کوهستانی نور به بلده است که در نزدیکی گردنه سیاه سنگ به دلیل حجم انبود برف و بهمن علیرغم تلاش های فراوان، گروه موفق به عبور از بهمن نشده و مسیر را به سمت کجور و روستای کندلوس تغییر داده و شب را در منزل روستایی در روستای کندلوس اتراق می کنند. صبح روز بعد ضمن معرفی بافت طبیعی کندلوس و زیبایی های آن در فصل زمستان مسیر را به سمت مرزن اباد ادامه داده  و با رسیدن به مرزن آباد گزارشی در کل سفر داده شده و این برنامه نیز به پایان می رسد.​​​​​​​