فصل دو - قسمت چهار

در این قسمت آخرین بخش های رانندگی پر چالش در ریگ جن نمایش داده خواهد شد جاییکه حتی شتر هم طاقت بقا در آن را ندارد.
و آخرین محک از آمادگی تیم فنی در برابر خرابی خودروها در منطقه ای که هیچ امداد و پشتیبانی در آن وجود ندارد زده می شود
در آخر با پشت سر گذاشتن تمام چالش های چند روزه، گرمای بیش از حد هوا، طوفان شن، کمبود آب و غذا، خرابی خودروها و ...  گروه با عبور از تپه رملی های دم ریگ موفق به عبور از عرض ریگ جن از کویر مرنجاب تا جندق شد.

​​​​​​​