پس از خروج موفق آمیز از ریگ جن با بنزین های تمام شده، گروه طبق برنامه ریزی قبلی در تاریخ نیمه شعبان به جندق رسیده و در آنجا به برگزاری جشنی به مناسبت ولادت اما زمان (عج) برگزار می کند پس از آن با قلعه و اقامتگاه جندق بیشتر آشنا شده سری به چاهی مرموز در بیابان های اطراف جندق زده و در نهایت با ماجراجویی در مسیری بیابانی از جندق به سمت عروسان در مسیری 40 کیلومتری با ATV این قسمت نیز به پایان می رسد.

فصل دو - قسمت پنج