قسمت هفت به کوهستان های اطراف طبس و روستاهای آنها اختصاص دارد که با روستای ازمیغان شروع می شود روستایی کویری که اهالی آن سالهاست به کشت برنج مشغول هستند و به روستای برنج و نخل مشهور است .
روستایی سرسبز و پر آب که تنگه ای رودها و چشمه های آب شیرین را از قلب کوهستان شتری به پایین دست منتقل می کند و یکی از تفرجگاه های بومی منطقه به حساب می آید .
در ادامه و پس از معرفی ازمیغان، گروه یکی دیگز از جاذبه های مطرح منطقه یعنی کال جنی را به تصویر می کشد و در نهایت از جاده نیمه سازی به نام جاده همدلی که هنوز افتتاح نشده بود خود را از روستاهای طبس به بشرویه در آنطرف کوه شتری رسانده و شب را در پایین دست قلعه دختر بشرویه اتراق میکنند.

​​​​​​​

فصل دو - قسمت هفت