فصل دو - قسمت سه

در این قسمت ادامه ماجراجویی در ریگ جن را تماشا خواهید کرد، کاروانسرای متروکه، چالش های عبور از مسیر، رانندگی در تاریکی شب، طوفان و رعد برق در قلب ریگ جن و ...
در ادامه مسیر یکی از ماشین ها در دمای بالای پنجاه درجه سانتیگراد با پنچری لاستیک مواجه می شود که تیم فنی آنرا تعمیر میکنند و مسیر ادامه می یاید.
پخت عذا و یکی از شیوه های جمع آوری آب در بیابان در ادامه این قسمت دیده می شود و گروه هنوز با گرمای طاقت فرسا در ریگ جن دست و پنجه نرم می کنند.

​​​​​​​​​​​​​​