در ابتدای این قسمت ادامه داستان پینتبال را نمایش داده و پس از آن به ویژه ترین بخش بافت طبیعی طبس در دامنه کوهستان شتری می رویم در منطقه خرو و دره زیبای کال سر سر می زنیم.
در مسیر دره، کل سفر توسط آرش و مهران تعریف می شود و در نهایت به عطق برنامه در چشمه آبگرم و حمام مرتضی علی (ع) رسیده و خستگی یکماه سفر ماجراجویانه در کویر مرکزی ایران را از تن شسته سفر را به پایان میرسانیم. 

​​​​​​​

فصل دو - قسمت ده