گالری ورتوراما

نام کوهستان که برده می شود انسان ناخود آگاه به یاد بلندا و عمق می افتد. گاهی برای ثبت بهتر بلندای کوه ها، وهم پرتگاه ها، عمق دره ها، در یک کلام شخصیت پردازی قامت کوهستان و موجوداتش چاره ای نیست جز آنکه از شکل آنها پیروی کرده و تصاویر، عمودی گرفته شوند. این پرتره های قدکشیده برشی از یک تصویر نیستند بلکه بصورت ماتریس از قامت طبیعت گرفته شده است.
برای درک بهتر این موضوع شما را به دیدن این گالری دعوت میکنیم.​​​​​​​