در قسمت اول آرش به قایقرانی در دریاچه ی زیبای چاه نیمه در زهک میپردازد و پس از آن با ماسوله ی جنوب ایران آشنا می شویم و در نهات سری به کوه خواجه در شهرستان زابل خواهیم زد

​​​​​​​

قسمت یک