قسمت چهار 

​​​​همیشه، کردستان در ذهن ما استانی سرسبز، پر آب و حاصلخیز بوده، چیزی که در ابتدای این قسمت به معنای واقع کلمه در دشت سارال خواهیم دید و بعد از ان وارد بخشی از تاریخ و تمدن کردستان در شهرستان قصلان می شویم. ​​​​​​​