قسمت چهار

بلوچستان سرزمین تفاوت ها و ترین هاست، ابتدای این قسمت با تنها زیستگاه گاندو آشنا می شویم، همان تمساح آسیایی و بعد از آن سری به تاریخ و طبیعت در شهرستان قصر قند خواهیم زد

​​​​​​​