قسمت پنج 

​در ابتدای این قسمت سری به شهرستان دهگلان و سدهای زیبای آن می زنیم و در ادامه برنامه با یکی از پایه های فرهنگی کردستان یعنی هوار گردی و هوار نشینی در شهرستان پالنگان آشنا می شویم.​​​​​​​