قسمت پنج

​​جدی ترین چالش آفرود و عبور از نواحی بی عبور در بلوچستان را در این قسمت خواهید دید، مسیر یابی، پایش مسیر، عبور از باتلاق و مسیل های خشک شده و بسیاری چالش های دیگر...

​​​​​​​