قسمت پانزده

این قسمت در شهرستان چابهار می رویم به سراغ جنوب شرقی ترین نقطه ایران یعنی خلیج زیبای گواتر و جنگل های حرا در جستجوی یک خرچنگ ابر جثه به نام سنگاب.

​​​​​​​