قسمت هفدهم مستند قلب ایران

در این قسمت به نمایش مسیر دسترسی فرعی از ایذه به منطقه سادات حسینی در ساحل دریاچه سد کارون سه می پردازیم، مسیری پر چالش و بسیار بکر و زیبا که در حین پیمایش آن توضیحات کاملی راجع به نحوه و چگونگی برنامه ریزی چنین سفرهایی بیان خواهد ش.

به نام خدا، آفریدگار درختان