قسمت هشت

در این قسمت با روستای ناشناخته ی جُد و محیط پیرامون آن آشنا می شویم و همراه با عبدالغفور و خالد به دریا می رویم برای ماهیگیری و تجربه ی یک روز کامل صید همراه صیادان خونگرم بلوچ

​​​​​​​