در قسمت هشتم مستند قلب ایران به شهرستان های باغملک، اهواز و هویزه پرداخته ایم و یکی از کهنسال ترین و ناشناخته ترین جاذبه های زنده ی طبیعی ایران را معرفی می کنیم.
در این قسمت سروستان در شهرستان باغملک، تالاب بامدژ در اهواز و بخشی از حیات حاشیه تالاب کهنسال هور العظیم، باقی مانده تالاب های بین النهرین را در شهرستان هویزه مشاهده خواهید کرد.

قسمت هشت