قسمت نه

در بخش اول این قسمت ادامه داستان ماهیگیری را خواهیم دید و در ادامه سری به شهرستان سراوان و روستای ناهوک میزنیم و با تاریخ و طبیعت و تمدن ناهوک آشنا می شویم.

​​​​​​​