قسمت شش

در قسمت قبلی بخش کوچکی از زندگی اهالی پالنگان در هوار هانیه را با هم مشاهده کردیم، اما برای آشنایی کامل با زندگی هوار نشینی و نکات فرهنگی اجتماعی آن باید این قسمت را هم به طور کامل ببینید.​​​​​​​