قسمت شش

در ادامه قسمت قبل، میرسیم به نقطه ای که دلیل پیمایش اون مسیر پیچیده بود، دماغه ی راشدی جاییکه بی شک ناشناخته ترین پتانسیل ساحلی در جنوب ایران است.

​​​​​​​