در قسمت ششم به طور کامل به نمایش زیبایی های طبیعی و فرهنگی تالاب بین المللی شادگان و دارایی های این منطقه می پردازیم. نحوه زندگی و گذران مردم در میان تالاب و آشنایی با چینکو و بلم به عنوان دو کایاک و شناور سنتی منطقه تالابی و نحوه ساخت آنها و همنطور آشنایی با صید زنگوله به عنوان یکی از انواع صید هوشمندانه ماهی در تالاب شادگان.

قسمت شش