قسمت ششم مستند قلب ایران

در قسمت ششم به طور کامل به نمایش زیبایی های طبیعی و فرهنگی تالاب بین المللی شادگان و دارایی های این منطقه می پردازیم.

به نام خدا، آفریدگار رودها