قسمت شانزده

​در ادامه چابهار میرسیم به معروف ترین نقاط طبیعی استان یعنی کوه های مریخی و ساحل صخره ای بریس که در آن برای اولین بار دست به یک ماجراجویی ویژه می زنیم.

​​​​​​​