قسمت شانزدهم مستند قلب ایران

در قسمت شانزدهم سری به دریاچه سد دز می زنیم و علاوه بر کمپینگ در ساحل دریاچه به توضیح و نمایش کامل تجهیزات و لوازم کمپینگ و اورلندیگ البرزیست در سفرهای طولانی می پردازیم تماشای این قسمت پاسخگوی بسیاری از سوالات شما در زمینه تجهیزات و پشت صحنه های چنین سفرهایی خواهد بود

به نام خدا، آفریدگار درختان