قسمت سیزده - Part 13

در این قسمت به شهرستان بانه و طبیعت جنگلی آن می پردازیم و از یکی از کهنسال ترین بلوط های ایران بازدید میکنیم و در ادامه سفری میکنیم یه سروآباد برای دیدار یکی از عجایب طبیعی ایران !​​​​​​​