قسمت سیزده

در این قسمت به شهرستان دلگان می پردازیم، ابتدا شترسرا و بعد از آن آبشار پورا در اسفند سپس به بخش هودیان میرویم، قطب پرتقال بلوچستان و در نهایت سری به جنگل پدگان خواهیم زد.

​​​​​​​