قسمت سیزدهم مستند قلب ایران

در قسمت سیزدهم قلب ایران ابتدا سری به چال کندی زده و با طبیعت زیبای این دره آشنا می شویم و در ادامه به شهرستان شوشتر رفته و به معرفی سازه های آبی شوشتر خواهیم پرداخت

به نام خدا، آفریدگار درختان