قسمت سه 

​​در این قسمت سفر می کنیم به بام کردستان و بلندترین قله استان یعنی شاهنشین، چهل چشمه را صعود میکنیم، بخشی از مسیر با ماشین و ادامه آن پیاده، مسیری فوق العاده ای که نباید آن را از دست داد​​​​​​​.