قسمت سه

این قسمت با یکی از بدایع طبیعی - انسانی بلوچستان آغاز می شود یعنی باغ های میوه های استوایی در شهرستان سرباز و بعد از آن در پارود دره و آبشار فوق العاده زیبایی را پیمایش می کنیم.

​​​​​​​