قسمت دو

در این قسمت ابتدا، آبشار زیبای سنگین آباد را در شهرستان قروه میبینیم و بعد از آن پرشی میکنیم به شهرستان زیبای بیجار و با دو دارایی طبیعیت-تاریخی آن آشنا می شویم، پل صلوات آباد  و قلعه قمچغای.