قسمت دو

در این قسمت ابتدا سری به غار لادیز در شهرستان میرجاوه و نزدیک صفر مرزی می زنیم و پس از آن از روستای تمین حرکت می کنیم برای صعود قله تفتان از جبهه شمالی.

​​​​​​​