در ادامه نمایش جاذبه های گردشگری شهرستان بندر ماهشهر اینبار به نمایش دو گونه صید سنتی منحصر به همین منطقه پرداخته شده است، صید دست اشکن و آلات که هر دو جذابیت های خاص خود را دارند. استاد نعمت به طرز شگفت انگیزی ماهی پله را از دل گل و لای کف خلیج فارس در زمانی که آب در خور جزر کرده بیرون کشیده و به پشت خود به نخ می بندد و آرش نیز بدنبال او در حال ماجراجویی و درک صید اوست.

قسمت دو