قسمت دوازده

​ابتدا ادامه دشت دقال رو خواهیم دید و بعد از اون در خاش به دیدار سرو زربین می رویم و در داماه در شهرستان بزمان از کوه خضر و قلعه ی تاریخی بمپور دیدار خواهیم کرد.

​​​​​​​​​​​​​​