قسمت ده

در ادامه شهرستان سراوان یه مهد سفالگری سنتی یعنی کلپورگان سری می زنیم و بعد از ان نوبت دروازه ی خورشید است، روستای کوهک، که شرقی ترین روستای ایران است

​​​​​​​