گالری دست نیافتنی ها

شب های سرد بیداری، روزهای داغ سوزان، باد و باران، برف و بوران، بهار و تابستان، پاییز و زمستان ها گذشت، عمری صرف شد تا شناختی حاصل شود و آن شناخت، گنجینه ای را اندک اندک انباشته ساخت.
منتخبی از تصاویر گالری ها را میتوانید در اینجا به نظاره بنشینید.