گالری انسان در طبیعت

زمانیکه سخن از طبیعت به میان می آید، نمی توان به وجود انسان و اثرگذاری او بر آن نپرداخت. گاهی وجود آدمی در طبیعت به عنوان یک مقیاس، عظمت آن را نشان داده و گاه دیدن آثار او مانند یک جاده کوهستانی این پرسش را ایجاد می کند که آیا انسان بخشی از طبیعت است یا جدا از آن؟
در این گالری، وجود مستقیم انسان یا آثار او، به گونه ای متاثر از محیط طبیعی به تصویر کشیده شده و غالبا به عنوان بخشی از طبیعت پرداخته شده است.